Kolekcja paczek z Anglii - 28 LIPCA 2024

Kolekcja paczek z Polski od 22/07 do 24/07

Regulamin

• Nadawca gwarantuje, że nie przewozi materiałów niebezpiecznych lub żrących oraz towarów akcyzowych (alkoholu, tytoniu oraz papierosów).
• Firma zastrzega sobie termin dostawy przesyłek do 5 dni roboczych od momentu daty wyjazdu naszego vana do Polski - terminy te mogą ulec zmianie w okresie świąteczym.
• Nadawca zaświadcza, ze adres odbiorcy oraz numer telefonu są poprawne.
• Każda paczka musi być opisana. Na każdej przesyłce powinny znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko nadawcy, adres i numer telefonu oraz imię i nazwisko odbiorcy, dokładny adres i numer telefonu.
• Nadawca zobowiązuje się uprzedzić odbiorce o przesyłce wysyłanej pod jego adres oraz upewnić się, ze przesyłka jest oczekiwana.
• Zleceniodawca jest obowiązany oddać paczkę w stanie pozwalającym na jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. Klient jest zobowiązany do odpowiedniego przygotowania przesyłki do przewozu i/ lub zapakowania jej w taki sposób, aby zawartość przesyłki była zabezpieczona stosownie do czasu trwania i charakteru usługi przewozowej. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody dotyczące osób, innych przesyłek lub firmy, której Paczokwóz zlecił przewóz, wynikłe z nieodpowiedniego przygotowania /opakowania towarów. Odpowiedzialność Klienta może być ograniczona, jeżeli pracownik Paczkowozu lub jej pełnomocnik nie zgłosili zastrzeżeń pomimo widocznych, oczywistych braków lub uchybień opakowania lub przygotowania. Zwrot kosztów obejmuje również ewentualne koszty prawne i sądowe jak też koszty zasięgnięcia opinii biegłych,
• W przypadku zwrotu paczki lub przesyłki, nadawca jest również odpowiedzialny za zapłacenie całego należnego wynagrodzenia, obliczonego zgodnie ze stawkami Paczkowozu.
• W przypadku materiałów: kruchych (szkło) łatwo psujących się (żywność) oraz wrażliwych na temperaturę, które Nadawca zdecydował się wysłać (na własne ryzyko) - Paczkowóz nie zapewnia warunków właściwych do przewozu w/w towarów i w razie uszkodzenia lub zepsucia się zawartości - nie ponosi odpowiedzialności.
• W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia paczki jest ona zwracana nadawcy, koszty przewozu (w obie strony) ponosi Zleceniodawca.
• Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Paczokwóz.
•Paczki są ubezpieczone standardowo na £100. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w cenie £5.
• Zabrania się sklejania dwóch paczek w jedną tzw. „sklejkę”. Paczka taka będzie liczona jako niestandardowa.
• Nadawca przesyłki zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z mandatem i kosztów procesowych, w przypadku włożenia do paczki wyrobów akcyzowych.
• Nadawca gwarantuje, że zawartość przesyłki jest zgodna z jej opisem w dokumencie "collection note",
• Wysyłając przesyłkę nadawca akceptuje regulamin zawarty na naszej stronie oraz wyraża zgodę, na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualny kontakt ze strony firmy lub osób trzecich poprzez kontakt telefoniczny, email, sms lub drogą pocztową. Jeżeli chcą Państwo usunac dane osobowe z naszej bazy danych prosimy o wysłanie takiego zapytania na adres paczkowozuk@gmail.com.

ZASADY PAKOWANIA

• Maksymalna waga paczki standardowej to 30 kg.
• Maksymalne wymiary paczki standardowej to: 300cm obwód całkowity
• Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki.
• W razie przekroczenia wagi lub rozmiarów prosimy o kontakt z naszą firma.
• Waga poszczególnych paczek nie sumuje się i każdy karton traktowany jest jako osobna przesyłka.
Nadawca zobowiązuje się adekwatnie i w odpowiedni sposób zapakować przesyłkę. Karton, w który zapakowana jest przesyłka powinien być wytrzymały oraz nieuszkodzony. Wszystkie wolne przestrzenie w kartonie musza być wypełnione.
Zawartość paczki powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu. Rodzaj opakowania sprzętu AGD i RTV powinien być uzgodnione z firmą przed transportem. Jeżeli przesyłka zawiera wartościowy lub delikatny towar wówczas zawartość przesyłki powinna być zgłoszona kierowcy przy odbiorze.
Przy odbiorach paczek z Polski nadawca zobowiązany jest poinformować przy zamawianiu kuriera, ze paczka zawiera szkło lub dalikatny towar. Nadawca zobowiązany jest również w takim przypadku o odpowiednie zabezpieczenie przesyłki oraz oznaczenie jest napisem szkło, nie rzucać.
Każdy telewizor , towar dekikatny lub mogacy ulec uszkodzeniu oraz innego rodzaju sprzęt AGD i RTV powinien być zapakowany w oryginalny karton , w środku sprzęt musi być zabezpieczony oryginalnym styropianem. Zawartość paczki powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu. 

SZKŁO

Dno i spod opakowania powinny być dodatków wzmocnione i usztywnione a zawartość powinna być opakowana folia bąbelkową. Na opakowaniu zewnętrznym powinna widnieć informacja napisana czarnym markerem - UWAGA NIE RZUCAĆ - SZKŁO. Przy odbiorze należy powiadomić kuriera odbierającego zlecenie, ze przesyłka zawiera szkło. Nie radzimy przesyłać przedmiotów delikatnych i łatwo tłukących, nawet jeżeli są dobrze opakowane, ponieważ ubezpieczenie nie obejmuje szkła i łatwo tłukących się przedmiotów i nie zawsze możemy zagwarantowac bezpieczny transport.
Prawidłowe zapakowanie przesyłki jest podstawą do ewentualnej reklamacji.
Przy dostarczeniu przesyłki należy niezwłocznie sprawdzić, czy nie doszło do jakichkolwiek uszkodzeń. Każde uszkodzenie przesyłki należy bezzwłocznie zgłosić kierowcy / kurierowi. Brak zastosowania się do powyższego punktu grozi nieuznaniem reklamacji.
Paczkowóz UK większość przesyłek na terenie Polski dostarcza osobiście. Są jednak rejony gdzie nie zawsze może dojechać osobiście, korzysta wtedy z usług zaufanego kuriera. Kurier może wymagać otwarcia paczki i sprawdzenia jej zawartości przed przyjęciem przesyłki do transportu.

Rzeczy wyłączone z transportu tj. przedmioty są wykluczone z przewozu do jakiegokolwiek punktu przeznaczenia:

1. Pieniądze (monety, gotówka, banknoty, przenośne dokumenty o charakterze płatniczym takie jak indosowane akcje, obligacje i akredytywy pieniężne), monety kolekcjonerskie i znaczki pocztowe;
2. Materiały wybuchowe (materiały wybuchowe należące do klasy 1.3 nie są przyjmowane do przewozu przez PACZKOWÓZ. W niektórych krajach materiały wybuchowe klasy 1.4 mogą być przyjęte do przewozu, przed wysyłką w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta), wyroby pirotechniczne i inne materiały łatwopalne lub łatwo zapalne;
3. Ludzkie ciała, organy lub części ciała, ludzkie lub zwierzęce embriony, prochy ludzkie lub ekshumowane szczątki ludzkie;
4. Przesyłki na adresy apo / fpo;
5. Przesyłki za pobraniem;
6. Broń palna, uzbrojenie, amunicja i ich części;
7. Produkty żywnościowe, łatwo psujące się artykuły spożywcze, napoje wymagające chłodzenia lub innej regulacji otoczenia;
8. Rośliny i materiały pochodzenia roślinnego, włącznie z nasionami i kwiatami ciętymi (możliwy jest przewóz kwiatów ciętych do niektórych miejsc przeznaczenia, informacje dostępne na życzenie);
9. Kupony loteryjne, urządzenia hazardowe – w przypadkach gdy jest to zabronione przez prawo;
10. Łatwo psujące się lub nietrwałe substancje (inne niż wymienione w punkcie 7), chyba że na podstawie wcześniejszych ustaleń;
11. Materiały o charakterze pornograficznym i/lub zawierające treści obsceniczne;
12. Przesyłki dokonywane w następujących procedurach, chyba że na podstawie wcześniejszych ustaleń:
13. Karnety (umożliwiają bezcłowy czasowy import do wykorzystania na wystawach itp.).
14. System ceł zwrotnych (w momencie wywozu przysługuje zwrot zapłaconego cła).
15. Odprawa czasowa pod zabezpieczeniem (umożliwiają czasowy import w celu naprawy itp.).
16. akredytywy; Przesyłki z zastosowaniem akredytywy są zasadniczo zabronione z wyjątkiem przesyłek z zastosowaniem akredytywy wymagającej „kurierskiego dowodu nadania” określonej w "Jednolitych zwyczajach i praktykach dotyczących akredytyw dokumentowych” UCP 600 – Art. 25, jeżeli przesyłka jest przesyłana za pomocą Międzynarodowego Listu Przewozowego
17. Odpady niebezpieczne, zwłaszcza używane igły do strzykawek / strzykawki lub odpady medyczne;
18. Mokry lód (zmrożona woda);
19. Przesyłki wymagające od ‘’Paczkowozu’’ specjalnych zezwoleń lub licencji na transport, import lub eksport;
20. Przesyłki, których transport, import lub eksport jest zakazany przez jakiekolwiek prawo, ustawę lub regulamin;
21. Przesyłki, których zadeklarowana wartość przekracza dopuszczalną wartość celną Towary niebezpieczne
22. Zwierzęta martwe lub wypchane;
23. Paczki wilgotne lub nieszczelne lub wydzielające wszelkiego rodzaju zapachy;
24. Paczki zawinięte w papier pakowy;
25. Żywe zwierzęta i insekty. W celu uzyskania dokładnych informacji klienci mogą się kontaktować z Paczkowóz na miejscu. Nie dopuszcza się zwierząt domowych i ryb.
26. Przesyłki mogące wyrządzić szkodę lub spowodować opóźnienie, jeżeli chodzi o wyposażenie, personel lub inne przesyłki.
27. Paczki zawierające szkło, szklane słoiki , wazony itp.
Firma ‘’Paczkowóz’’ wyklucza odpowiedzialność za przewóz tego rodzaju Przesyłek, również w przypadku przyjęcia ich do wysyłki (umyślnie lub wskutek pomyłki).

PUSTY LIST PRZEWOZOWY

Pusty LP zostaje wystawiony w przypadku kiedy po wcześniejszym ustaleniu z nadawcą paczki na odbiór w wyznaczonym dniu i godzinie (zlecenie wysłane sms-em , lub mailem) , kurier podjeżdżając pod wskazany adres nie zastanie nadawcy ,nie odbierając tym samym umówionej przesyłki wystawia ‘’pusty list przewozowy’’ za który jest naliczana dodatkowa opłata w wysokości 5GBP, którą ponosi odbiorca.
Zlecenie na odbiór tej samej paczki, może zostać ponowione do odbioru w następnym dniu roboczym , a koszty usługi są takie same jak za normalny odbiór paczki.
Opłata za usługę jest sumowana wraz z kosztami pustego LP i całość jest uiszczana w UK przy odbiorze paczki .

***Wysyłając z nami przesyłkę akceptują Państwo powyższy regulamin***

TOP